T Stop

  • حالت بدن برای توقف T

 1- به جلو نگاه کنید و روی شیی 2 تا3 متر جلوتر تمرکز کنید.

2- شانه ها را در جهتی که نگاه می کنید صاف نگه دارید.

3- دستها را بالا و مقابل بدن ببرید.

4- زانو و قوزک پای چپ را به جلو خم کنید.

5- وزن را روی پای چپ انتقال دهید.

6- اسکیت راست را به پشت اسکیت چپ با زاویه 90 درجه ببرید.

7- روی چرخهای اسکیت راست رو به پایین فشاروارد کنید.

 اجرای ترمز :

محل : سطح صاف و باز

1- تمام لوازم ایمنی را بپوشید.

2- حرکت کنید و سپس به حالت موازی بروید

3- زانو و قوزک پای چپ را خم کنید.

4- وزن را روی پای چپ انتقال دهید.

5-  اسکیت راست را به پشت اسکیت چپ با زاویه 90 درجه ببرید.

6- فشار را روی لبه داخلی اسکیت راست وارد کنید.

7- توقف کنید.

8- چندین بار این تمرین را انجام دهید و به مرور سرعت را افزایش دهید.

/ 1 نظر / 90 بازدید
رضایی

اسکیت نمایشی فروشی: سایز 39 بوت سفید adea **** و فریم snowwhite کم کار شماره تماس 09158143169 (رضایی)