با تشکر از آقای سینا سعادت

نتایج مسابقه

برداشت شده از سایت skatelog.com

300 meter Time Trial
01. Ali Miyanji - Team Mellat
02. Mahmood Afshar - Team Mellat
03. Sebada - Team Enghelab
04. Hasan - Team Lale
05. Reza
06. Mohsen
07. Shams
15. Samid - Team Mellat

500 meter Time Trial
01. Mahmood Afshar - Team Mellat
02. Ali Miyanji - Team Mellat
03. Hasan - Team Lale
04. Farjod - Team Ashghal
05. Shams
06. Reza
12. Mehdi - Team Mellat

1000 meter :
01. Sina Saadat - Team Mellat
02. Ali Miyanji - Team Mellat
03. Mohsen
04. Ali Reza
05. Iman
06. Mojtaba
10. Khashayar - Team Mellat
13. Majid - Team Mellat

5000 meter :
01. Sina Saadat - Team Mellat
02. Mahmood Afshar - Mellat
03. Ali Reza
04. Majid
05. Hamid - Team Mellat

Team Ranking
01. Team Mellat
02. Team Enghelab
03. Team Lale
04. Team Fadak
05. Team Chamran
06. Team Taaban
07. Team Shadi